Iets moois gevonden in onze webshop? Chalkboard werkt met twee vaste typen licenties, welke van toepassing zijn op het gebruik van al onze fonts en illustraties uit de webshop. Lees de licentie, passend bij jouw aankoop, aandachtig door voordat je aan de slag gaat met producten van Chalkboard. Door onze producten te gebruiken, verklaar je namelijk akkoord te gaan met de algemene voorwaarden van de betreffende licentie.

 

PRIVÉ LICENTIE

De naam zegt het al, bedoeld voor persoonlijk gebruik. Producten gemaakt met fonts/ illustraties onder deze licentie mogen niet worden verkocht of gedistribueerd. Met andere woorden: het is niet toegestaan producten met een privé licentie commercieel te gebruiken.

 

PREMIUM LICENTIE

Heb je een product in onze webwinkel gevonden met een premium licentie? Je mag deze fonts en/of illustraties commercieel gebruiken. Hieronder lees je wat dat precies betekent.

Definities
Het product: de illustraties en/of lettertypes en eventuele updates hiervan.
Gebruiker: Degene die het product aanschaft via de webshop.
Chalkboard: Licentiegever, degene aan wie de intellectuele eigendom van het werk toe behoort en die een gebruiksrecht aan de gebruiker heeft verleend.

 

1: De Premium licentie 

1.1 Chalkboard geeft gebruiker een beperkt gebruiksrecht van het product.

 

2: Het gebruik 

2.1 Acceptabel gebruik:

• Ongelimiteerd gebruik voor privé doeleinden.
• Ongelimiteerd gebruik voor projecten met commercieel gebruik dat wordt verkocht aan klanten / opdrachtgevers.

Voorbeelden van Commercieel gebruik (niet beperkt tot): 

• Fysieke producten die worden gemaakt en verkocht in winkels, op markten en online.
• Gebruik van fonts en illustraties voor menukaarten, huisstijl, drukwerk en verkoop van drukwerk.
• Gebruik van fonts en illustraties in Adobe-programma’s om een eindproduct te maken voor verkoop.
• Gebruik van fonts en illustraties voor patronen

2.2 Door Chalkboard bepaald niet acceptabel gebruik: 

• Distributie van illustratie / fonts in welke vorm dan ook; verkoop, weggeven, toevoegen aan een ander product, zowel online als offline.
• Gebruik van illustraties / font in TV programma’s, TV reclames, film, muziek video’s, of enige ander uitzending, ook online zoals YouTube of Vimeo.
• Het converteren van illustraties of fonts in een ander formaat zonder toestemming van Chalkboard.
• Een product maken dat alleen bestaat uit illustratie(s), letters of cijfers uit een font of een sterke vergelijking heeft met de door ons gemaakte voorbeeld illustraties.
• Producten maken voor politieke of religieuze instellingen.
• Verkopen of doorsturen van de licentie aan een ander bedrijf / opdrachtgever / klant.
• Platform gebruik: software die er voor zorgt dat klanten een custom product kunnen maken. Bijvoorbeeld een T-shirt bedrijf die klanten de mogelijkheid geeft om met software zelf een ontwerp te maken.

2.3 Het is gebruiker niet toegestaan rechten die gebruiker via de licentie krijgt over te dragen of te bezwaren.

2.4 Als gebruiker werkzaamheden door derden laat verrichten, zijn op deze derden deze algemene voorwaarden ook van toepassing.

2.5 Als het product door gebruiker in een netwerkomgeving van de eigen organisatie wordt gebruikt mag het product niet aan een mogelijke derden ter beschikking worden gesteld.

2.6 Indien gebruiker zijn betalingsverplichting(en) uit hoofde van de overeenkomst  niet (volledig) nakomt is het gebruiker niet toegestaan het ter beschikking gestelde product te gebruiken en komt licentiegever het recht toe om het gebruik van het product door gebruiker alsnog te (doen) stoppen, onverminderd de plicht van gebruiker alle betalingsverplichtingen alsnog te voldoen.

 

3: De eigendomsrechten 

3.1 De intellectuele eigendomsrechten blijven bij Chalkboard. Gebruiker zal geen auteursrechten kunnen verwerven zoals omschreven is in art. 8 van de Auteurswet 1994.

3.2 Het product dat gebruiker in gebruik heeft blijft eigendom van Chalkboard, gebruiker is eigenaar-houder.

3.3 Het is gebruiker bekend dat het gebruik van het product aan wettelijke beperkingen is onderworpen, o.a. van de auteurswet en dat schending(en) van die beperkingen leiden tot wettelijke aansprakelijkheid.

3.4 Chalkboard vrijwaart gebruiker tegen aanhangig gemaakte eis of vordering als gevolg van vermeende schending van auteursrechten of handelsmerken en andere rechten van derden in verband met de algemene voorwaarden of enig onderdeel daarvan. Gebruiker verplicht zich genoemde vordering of eis onverwijld aan licentiegever te melden.

 

4: De garantie 

4.1 Het product wordt geleverd in de staat zoals zij is. Chalkboard aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die ontstaat door onjuist gebruik of het functioneren van het werk. Elk gebruik van het werk is voor risico van gebruiker. Chalkboard geeft geen garantie voor het resultaat van het gebruik Wat betekent dit?.

4.2 Chalkboard garandeert dat het virtuele opslagmedium waarop het werk zich bevindt, vrij is van defecten tot 60 dagen na afleverdatum. Mocht het virtuele opslagmedium toch niet voldoen, dan zal Chalkboard kosteloos voor een vervangend exemplaar zorgen. Bij vervanging na 90 dagen is gebruiker een bedrag van €95,- ex. btw aan licentiegever verschuldigd.

4.3 Gebruiker mag één back-up van het product maken, handig voor als je computer crashed. Een back-up betekent niet dat je het aan iemand anders mag geven.

 

5: De aansprakelijkheid 

5.1 Licentiegever is niet aansprakelijk voor schade aan eigendommen, winstdervingen, aanspraken van derde(n) en kosten of gevolgschade die verband zouden kunnen houden met (het gebruik van) het product.

5.2 Mocht licentiegever toch verplicht zijn schade van gebruiker te vergoeden of aan andere vordering(en) tegemoet te moeten komen, dan kan van Chalkboard niet meer gevorderd worden dan het laatste bedrag dat Chalkboard van gebruiker heeft ontvangen.

5.3 Gebruiker heeft weet van, en aanvaardt de gevolgen van virussen, evenals van de mogelijkheid dat bestanden onbruikbaar kunnen worden door onjuist gebruik. Chalkboard is niet aansprakelijk voor de schade die het gevolg zou zijn van onjuist dan wel ongewenste interactie tussen het product, computer en computerprogramma’s die gebruiker gebruikt.

5.4 Indien gebruiker een ruimer of een ander gebruik maakt van het product dan in de licentie-overeenkomst is bepaald, heeft Chalkboard wegens inbreuk op zijn rechten recht op een vergoeding die in redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de gepleegde inbreuk, maar welke tenminste EUR 2000,- bedraagt, onverminderd het recht van Chalkboard een vergoeding voor de daadwerkelijk geleden schade te vorderen. Daarnaast verplicht gebruiker zich de 90% van het voordeel dat zij geniet door het genoemde ruimere/ andere gebruik van het werk aan licentiegever te vergoeden. Op eerste verzoek van Chalkboard zal gebruiker aan de Chalkboard inzage verstrekken in de benodigde gegevens om het genoten voordeel van gebruiker te doen vaststellen.

 

6: Beëindiging van de licentie 

6.1 Deze licentie-overeenkomst heeft een onbeperkte duur.

6.2 Indien gebruiker zich niet houdt aan enige bepaling van de licentie-overeenkomst, is Chalkboard gerechtigd al of niet na een kennisgeving, de licentie per direct te ontbinden, onverminderd de verplichting van gebruiker de vergoeding als bedoeld in 7.1 te voldoen, c.q. wanneer deze reeds voldaan is geldt dat reeds betaalde licentievergoeding(en) in die situatie niet meer door Chalkboard gerestitueerd hoeven te worden.

6.3 Indien van Chalkboard niet gevergd kan worden de licentie te laten voortbestaan, is zij bevoegd deze op te zeggen. Eventuele reeds betaalde licentievergoeding(en) hoeven in die situatie niet door Chalkboard gerestitueerd te worden.

6.4 Na beëindiging van de licentie is gebruiker verplicht het product binnen enkele dagen alle back-ups, kopieën en andere bestanden te vernietigen en zal gebruiker elk gebruik van het product stoppen.

6.5 Indien gebruiker het beperkte gebruiksrecht op het product dan wel op een deel van het product online verwerft (koop op afstand), zal het online bestelde product digitaal worden geleverd. Als de bestelling is afgerond en de bestelling is verzonden naar de gebruiker, kan de overeenkomst door gebruiker niet meer ontbonden worden, tenzij Chalkboard in gebreken is.

 

7: Gebruiksvergoeding 

7.1 Het bedrag van de gebruiksvergoeding en het tijdstip van betaling wordt in de webshop bepaald. Betaling dient te geschieden aan de Chalkboard. Bij niet-tijdige betaling is gebruiker in verzuim zonder dat een ingebrekestelling Chalkboard vereist is.

 

8: Vrijwaring 

8.1 Chalkboard vrijwaart gebruiker voor alle aanspraken van derden met betrekking tot de intellectuele eigendom van het product.

 

9: Toepasselijk recht 

9.1 Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing en zullen eventuele geschillen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de rechtbank te Utrecht te Nederland

9.2 Aanvullingen en/of wijzigingen van deze algemene voorwaarden hebben slechts gelding indien zij schriftelijk tussen Chalkboard en gebruiker zijn overeengekomen.

9.3 Indien een bepaling c.q. bepalingen van deze algemene voorwaarden door rechterlijke uitspraak niet van toepassing is c.q. zijn verklaard, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.

9.4 De door Chalkboard gehanteerde algemene voorwaarden hebben voorrang op de algemene voorwaarden van gebruiker.

 

Versie 01 – 2017, mei Zeist